INFORMACJE


 

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI należy do grupy zawodów branży ekonomiczno-administracyjnej i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. 
Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności.


Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne - przygotowanie do egzaminu maturalnego, kształcenie zawodowe i przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 

Podczas nauki w zawodzie technik rachunkowości uczniowie przystępują do egzaminu zawodowego w ramach dwóch kwalifikacji:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Ponadto uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista.

 

NASZE ATUTY:
 MNIEJSZE ZESPOŁY KLASOWE,

 NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA,

 WYKWALIFIKOWANA KADRA,

 WSPÓŁPRACA Z PROFESJONALNYMI FIRMAMI Z BRANŻY RACHUNKOWOŚCI

 ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE,

 DODATKOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA.