profile

  Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie jest ponadpodstawową szkołą o 4 letnim cyklu kształcenia. Szkoła realizuje nauczanie w trzech profilach:

Humanistyczny z rozszerzonymi przedmiotami;

język polski, historia, wos

Językowy z rozszerzonymi przedmiotami:

język polski, dwa języki obce

W zakresie działalności dydaktycznej Liceum Ogólnokształcące w szczególności umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego, pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia, wspiera rozwój zainteresowań uczniów, zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programów nauczania.

Nasze atuty:

● wykwalifikowana kadra pedagogiczna

● mniejsze zespoły klasowe umożliwiające indywidualne podejście do ucznia

● baza lokalowa wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne

● przyjazna atmosfera

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze i rozwijające zainteresowania.